НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Эдуард Баирович Мижиттиң 60 харлаан оюнга

26 апреля, Понедельник

Апрель 23-те национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизи Тываның улустуң чогаалчызы Э. Б. Мижиттиң 60 харлаан юбилейинге таварыштыр «Хɵй талалыг салым-чаяан» деп аттыг ужуражылганы эрттирген.

Э. Б. Мижит 1961 чылдың апрель 22-де Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурга тɵрүттүнген.

Чааты ортумак школазын, Москвада М. Горький аттыг литература институдун дооскан. Тываның ном үндүрер черинге чечен чогаал редакторлап, республиканың хөгжүм-шии театрының литература кезээн эргелекчилеп, «Тываның аныяктары» солуннуң кол редактору бооп, Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң литература секторунуң эртем ажылдакчызы кылдыр ажылдап чораан. Амгы үеде «Улуг-Хем» сеткүүлүнүң редактору.

Чогаал ажылын 1980 чылдан эгелээн. Ооң шүлүктери республика солуннарынга, республикадан дашкаар солуннарга, сеткүүлдерге база хөй авторлуг чыындыларга парлаттынгылаан.

Шүлүктериниң баштайгы чыындызы «Бузундулар» деп ат-биле 1992 чылда үнген. «Казыргылыг кудуктуң кыйгызы», «Бөдүүн одуруглар», «Туман өттүр отчугаштар» деп шүлүк чыындыларының, «Ѳргүл» деп шиилер номунуң дээш оон-даа ɵске номнарның автору.

Э. Б. Мижиттиң бижээн шиилери республиканың хөгжүм-шии театрының сценазынга салдынган. «Кым сен, Сүбедей-Маадыр?» деп шиизи түрк театрлар фестивалынга бирги черни ээлээн. Э. Б. Мижит дыка хɵй орус болгаш даштыкы чогаалчыларның чогаалдарын тыва дылче очулдурган, а ооң бодунуӊ чогаалдары орус, англи, француз дылдарже очулдуртунган. Эдуард Байырович тыва шүлүк чогаалының формазын улам делгемчидип, чаа-чаа хевирлерни философчу утка-биле долдуруп чаартылгаларны кылган чогаалчы. Ооӊ дыка хɵй шүлүктеринге Тываның билдингир композиторлары ырларны чогааткан.

Чогаалчы Э. Б. Мижит-биле ужуражылгага Кызылдың уран-чүүл колледжизиниң, Тываның күрүне университединиң сургуулдары база чалаткан аалчылар: Л. Х. Иргит, С. С. Комбу, М. А. Кужугет, У. А. Донгак, Э. М. Манчын, Н. О. Товуу келгеннер. Келген эртем ажылдакчылары, башкылар, аалчылар Эдуард Байыровичиниӊ дугайында база чогаадыкчы ажыл-агыйынга хамаарыштыр эки үнелелдерни чугаалааннар. Тываның чогаалчылар эвилелиниң даргазы С. С. Комбу Э. Б. Мижиттиң чогаадыкчы ажылын үнелевишаан, ону Россия деңнелинге чедир шаңнап-мактаар ужурлуг деп чугаалаан. 

Ужуражылгага чогаалчының шүлүктеринден бижиттинген ырларны Тыва Республиканың алдарлыг артизи А. М. Арат-оол аалчыларга ырлап берген. База сургуулдар Ш. Соруктуг, Ө. Ооржак шүлүктерниң аянныг номчулгазын күүсеткеннер. 

Последние новости

6 мая, Четверг

Рубрика «К ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ БИБЛИОТЕКИ»

«Как я пришла в профессию?»

Оюн Радмила Александровна – заведующая отделом социально-экономической литературы, председатель профсоюза НБ им. А. С. Пушкина, председатель Общественного совета при УФСИН России по РТ, руководитель проекта «Читает мама, читает папа».

30 апреля, Пятница

Книжная выставка: «Славные сыны Тувы»

Приближается знаменательный день – 9 мая. День Победы - славный день, который невидимой нитью вот уже 76 лет связывает сердца людей разных национальностей, разного возраста и вероисповедания. И так будет всегда, до тех пор, пока мы помним эти славой опаленные года!

28 апреля, Среда

Акция "Книгопутешествие"

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ приняла участие в акции «Книгопутешествие», организатором которой выступило Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Северо-Западного административного округа».