НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Тыва чоннуң алдын үүжези

Тыва улустуң уран культуразында көскү черни аас чогаалы (фольклор) ээлеп турар. Аас чогаалы – кижи төрелгетенниң угаан-бодал ажылының кайгамчыктыг чедиишкиннериниң бирээзи. Тыва улустуң аас чогаалы хөй жанрларлыг: маадырлыг эпос, дириг амытаннар дугайында, хуулгаазын болгаш анаа  тоолдар, тоолчургу болгаш төөгү чугаалар, ыр, кожамыктар, үлегер домактар, тывызыктар, йөрээлдер дээш өске-даа хевирниң чогаалдары-дыр. Тыва улустуң аас чогаалының хевирлери-биле таныжарынче чаладывыс.


Каңгывай-Мерген. Тыва улустуң тоолу / ред. А. А. Даржай. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1979. – 80 ар.

Үш чүүл эртемниг оол : Тыва улустуң тоолу / ред. В. Ш. Чамьян. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1989. – 17 ар.

Тыва улустуң тоолдары. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1947. – 340 ар.

Тыва улустуң ырлары. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1973. – 216 ар.

Тыва улустуң аас чогаалы / ред. А. К. Калзан. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1976. – 184 ар.

Тыва улустуң тоолдары / ред. А. Д. Сат. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1967. – 212 ар.

Тыва тоолдар II / тург. И. Медээчи. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1951. – 204 ар.


Тыва тоолдар / тург. А.Калзан. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1957. – 184 ар


Тыва тоолдар / ред. : Д. Куулар, А. Калзан. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1960. – 216 ар.


Тыва тоолдар / тург. О. К. Дарыма. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1968. – 256 ар.

Тыва улустуң мифтери болгаш тоолчургу чугаалары / тург. А. Д. Арапчор. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1995. – 144 ар.

Тывызыктар / тург. : А. К. Калзан, Д. С. Куулар. – Кызыл : ТывНҮЧ,1958. – 58 ар.


Тыва улустуң үлегер сөстери болгаш домактары / тург. И. Плоткина. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1955. – 55 ар.

Тыва тоолдар / тург. Д. Куулар. – Кызыл: ТывНҮЧ, 1963. – 240 ар.

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери / тург. З. К. Кыргыс. – Кызыл : Тыв НҮЧ, 1990. – 144 ар.