НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнү-биле!

8 июля, Понедельник

Хүндүлүг номчукчуларывыс!

А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының мурнундан өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнү-биле сеткиливис ханызындан байырывыс чедирдивис!

Силерге өг-бүлеңерге өлчей-кежиктиг өөрүшкүнү, өртээ турбас кадыкшылды, өндүр бедик энерел сеткилди күзедивис.

Чыл санында, июль 8-те, бүгү Россияда өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Ону бир дугаар 2008 ч. өг-бүле чылы деп байырлап эгелээн. Байырлалдың үнген чылдагааны христиан шажын ёзугаар өгленишкен улусту камгалап, хайгаараар Пётр болгаш Феврония дээр бурганчыткан кижилерни, каш чүс чылдар бурунгаар, Муром хоорайда хөөржүткен. Ынчангаш өг-бүле байырлалын тургузар дугайында үзел-бодалды Владимир облазының Муром хоорайының чурттакчылары саналдаан. РФ-тиң Күрүне Думазының депутаттары оларның саналын чүүлдүгзүнүп, байырлалды албан ёзузу-биле бадылаан.

Өг-бүле – амы-хууда чуртталганың үндезин ораны. Өг-бүле – кижиниң сүлде-сүзүү. Өг-бүлениң чогумчалыг, ынаныштыг, быжыг болуру хан төрел улустуң бот-боттарынга ынакшылындан, эп-найыралындан, хүндүлежир ёзу-чаңчылдарны сагыырындан, күш-ажылды үнелеп, кызымаккай, чүткүлдүг болурундан хамааржыр.

Быжыг, бүзүрелдиг өг-бүле – кол үндезин үнелиг чүүлдерниң бирээзи, чоннуң байлаа, хөй-ниитиниң өзээн тургузуп, чурттуң сайзыралынга улуг салдарны чедирер.

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 ч. Россияда «Өг-бүле чылы» кылдыр чарлаан.

«Демниг болгаш найыралдыг өг-бүлелер чонувустуң амыдыралынга улуг деткимчени кезээде ойнап чораан. Ынчангаш Президент Владимир Владимирович Путинниң бо чылды «Өг-бүле чылы» кылдыр чарлааны – бистиң республикага онза ужур-уткалыг. Бистиң хөй националдыг күрүневистиң сүзүктүг сагыш-сеткил болгаш мөзү-бүдүштүң үнелиг чүүлдерин кадагалап арттырарынче угланган чугула базымы-дыр» – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

 

Последние новости

18 июля, Четверг

С Национальным праздником — Наадым!

От имени коллектива Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва поздравляем вас с национальным праздником — Наадым!

16 июля, Вторник

Познавательная игра «Тува и Россия: вместе 80 лет»

В октябре мы отмечаем важную дату в истории нашего региона — 80-летие вхождения Тувы в состав СССР. В честь этого события в национальной библиотеке для воспитанников лагеря Центра дополнительного образования «Солнышко» была проведена познавательная игра «Тува и Россия: вместе 80 лет».

15 июля, Понедельник

15 июля — день памяти Антона Павловича Чехова (1860—1904).

Антон Павлович Чехов — выдающийся драматург, известный во всём мире. Его произведения переведены на сотни языков. За свою творческую жизнь, которая длилась 26 лет, писатель создал около 900 юмористических рассказов, повестей и пьес.