НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаановичиниң 75 харлаан оюнга таварыштыр ужуражылга

19 мая, Четверг

Тываның А. С. Пушкин аттыг национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел килдизинге май 18-те чогаалчы, очулдурукчу, публицист, альпинист Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаановичиниң 75 харлаан юбилейинге таварыштыр ужуражылга болуп эрткен. Ужуражылгага чогаалчы боду база киришкен.

М. Б. Ховалыг 1947 ч. апрель 30-де Чɵɵн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунга тɵрүттүнген. Ол Суг-Аксы ортумак школазын, Ак-Довурактың даг техникумун дооскан.

Ак-Довурак хоорайның «Тыва даг-дүгү» комбинадынга слесарьлап, экскаватор башкарыкчылап, профэвилел комидедининң даргазы база чиңгине директорунуң оралакчызы болуп ажылдап чораан.

1995-1997 база 2008-2010 чылдарда Тываның чогаалчылар Эвилелиниң даргазы турган. 1999 ч. Тыва Республиканың туризм депертаментизиниң даргазы болуп ажылдаан.

М. Б. Ховалыг Россияның болгаш Тываның чогаалчылар Эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың Улустуң чогаалчызы, ол 25 ажыг номнарның автору база тыва туризмниң хоочуну, Россияның географтыг ниитилелиниң база Россияның альпинизм Федерациязының кежигүнү. Делегейниң дыка хɵй альпинизм талазы-биле сайзыраан чурттарын кезип каапкан чогаалчы. Ол дээрге Африкада – Килиманджаро, Соңгу, Чɵɵн Американы, Австралияны, Гималай дагларын… дээш оон-даа ɵске.

2020 ч. М. Б. Ховалыг Россияга «Эӊ улуг назынныг үлетпүр талазы-биле альпинист» деп шынзылганы алгаш, делегей чергелиг Гиннесс аттыг рекорд номунче кирген.

Национал болгаш чурт-шинчилел килдизиниң эргелекчизи Ак-кыс Е. М. «Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаановичиниң 75 харлаанынга» деп аттыг библиографтыг айтыкчыны чыып тургускан. Ол айтыкчыны ужуражылгага база таныштырган.

Ужуражылгага Кызылдың башкы колледжизиниң, хоорайның 2 дугаар ортумак школазының сургуулдары база башкылары И. Д. Ооржак, С. А. Куулар, Д. Н. Кунгаа келгеннер.

Оон ыңай Тыва Республиканың чогаалчылар Эвилелиниң даргазы, шүлүкчү, очулдурукчу С. Ондур, Тываның чогаалчылар Эвилелиниң даргазы, дыл эртеминиң кандидады С. Комбу, чогаал шинчилекчизи, эртемден В. Салчак, Тыва Республиканың улустун чогаалчызы Ч. Ч. Куулар, чогаалчы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы К-К. Чооду, чогаалчы, журналист Л. Иргит, шүлүкчү, башкы Л. Ооржак, альпинизм талазы-биле спорт мастери, Тыва Республиканың күш-культуразының тергиини М. Кыргыс аалчыларга чогаалчының дугайында солун сактыышкыннарны чугаалап бергеннер.

Ужуражылгага сургуулдар болгаш башкылар улуг сонуургал-биле киришкеннер. 

 

Последние новости

18 августа, Четверг

Открытие II Международного форума «Через библиотеки – к развитию общества»

Сегодня, 16 августа 2022 г., состоялось открытие II Международного форума «Через библиотеки – к развитию общества» в зале заседаний Правительства РТ.
Форум состоялся при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Тыва, Тувинской библиотечной Ассоциации (БАРТ) и Автономной некоммерческой организации “КнигаНом”.

16 августа, Вторник

В честь Дня Республики в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола состоялась церемония награждения госнаградами

Вчера в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола прошёл торжественный концерт, посвященный Дню Республики Тыва и церемония награждения государственными наградами.

15 августа, Понедельник

Церемония награждения государственными наградами в честь Дня Республики Тыва

Сегодня в торжественной обстановке состоялась церемония награждения государственными наградами в честь Дня Республики Тыва.