НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Ном саӊынга белек: ырлар чыындызы «Чонга йөрээл»

13 января, Четверг

Тыва Республиканыӊ А. С. Пушкин аттыг Национал ном саӊынга Василий Иргиттиӊ «Чонга Йөрээл» деп ырлар чыындызын Томас Конзай-оолович Монгуш белекке берген.

Иргит Василий Алексеевич 1945 ч. март 24-те Чадаана хоорайга ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. Ортумак школаны 1959 ч. дооскаш, Кызылдыӊ көдээ ажыл-агый техникумунга өөренгеш, Бажын-Алаак сумузунга, механизаторлап ажылдап эгелээн.

Ол школачы чылдарында боду хөгжүм херекселдеринге ойнап өөренип эгелээн. В. А. Иргит баянга ойнаар салым-чаянныг болгаш 1964 ч. эгелеп школага ыры башкылай берген. 1969 ч. талантылыг башкыны Улан-Удэ хоорайныӊ культура-чырыдыышкын училищезиниӊ оркестр салбырынче өөредип чоруткан.

Ол 1972 ч. өөредилге албан черин доозуп алгаш, улаштыр Бажын-Алаак школазынга ажылдаан. 1976 ч. эгелээш өг-бүлезиниӊ аайы-биле Ак-Дуруг суурже көжүп чорупкаш, аӊаа музыка школазынга 30 ажыг чыл башкылап ажылдаан.

Василий Алексеевич – бот-тывынгыр композитор, 30 ажыг ырларныӊ автору, Тыва Республиканыӊ композиторларыныӊ чогаадыкчы эвилелиниӊ кежигүнү. Ол «Күш-ажылдыӊ хоочуну» деп хүндүлүг аттыӊ эдилекчизи.

Последние новости

28 января, Пятница

Рубрика "Культура в лицах"

Сегодня герой рубрики – Людмила Дамбаевна Лагба – заслуженный работник культуры Республики Тыва, директор Централизованной библиотечной системы Каа-Хемского района, «Женщина года в культуре и искусстве района» 2000 г.

27 января, Четверг

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Всероссийская акция памяти подвига жителей и защитников города-героя Ленинграда «Блокадный хлеб»

27 января, Четверг

«Өндүр өгбем чагыы»

Өвүр кожуунуң Саглы сумузунуң мурнакчы малчыны, көдээ ажыл-агыйның хоочуну, улуг эневис, «Маадыр ие» деп хөрек демдээниң эдилекчизи база сумунуң улуг назылыгларының бирээзи Кыдай Давааевна Монгуштуң чагыг-сүмези.