НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Тыва чоннуң чоргааралы – Валентина Бегзиевна Монгуш

12 января, Среда

А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының номчулга залы “Тыва чоннуң чоргааралы” деп төлевилелди бараалгадып тур.

Валентина Бегзиевна Монгуш – Россия Федерациязының улус өөредилгезиниң тергиини, Тыва Республиканың Улус өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы, Барыын-Хемчик кожууннуң төлептиг хамаатызы база тыва улусчу ёзу-чаңчылдарның кадагалакчызы, нептередикчизи. Ол тыва улустуң улусчу ужур-чаңчылдарын база хоругларын, 40 ажыг чылдар дургузунда, Кызыл-Мажалыктың 2 дугаар школазынга тускай шенелде шөл тургузуп алгаш, республикага нептередип эгелээн.

Валентина Бегзиевна тыва чоннуң ёзу – чаңчылдарын солун-сеткүүлдерге, номнарга чырыдып, бижип чораан. Ынчангаш амгы үеде ооң арга-дуржулгазы, шынап-ла, эгээртинмес эртине-байлак дег, узуп төтпес аржаан суу дег үнелиг. Чүге дээрге, амгы үеде ёзу-чаңчылдар шуут сулараанын эскерер бис. Хоочун башкының карак кызыл ажылының көвей дүжүдү – бодунуң ол байлак арга-дуржулгазынга даянып, тыва улусчу ёзу-чаңчылдарны чонга, ылаңгыя аныяк өскенге чедир тайылбырлаарының улуг салдарлыын демдеглевес арга чок.

Сонуургап көөрүңерни кыйгырдывыс.

Последние новости

28 января, Пятница

Рубрика "Культура в лицах"

Сегодня герой рубрики – Людмила Дамбаевна Лагба – заслуженный работник культуры Республики Тыва, директор Централизованной библиотечной системы Каа-Хемского района, «Женщина года в культуре и искусстве района» 2000 г.

27 января, Четверг

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Всероссийская акция памяти подвига жителей и защитников города-героя Ленинграда «Блокадный хлеб»

27 января, Четверг

«Өндүр өгбем чагыы»

Өвүр кожуунуң Саглы сумузунуң мурнакчы малчыны, көдээ ажыл-агыйның хоочуну, улуг эневис, «Маадыр ие» деп хөрек демдээниң эдилекчизи база сумунуң улуг назылыгларының бирээзи Кыдай Давааевна Монгуштуң чагыг-сүмези.