НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Ондар Чаң-оол Дозур-оолович (90 харлаанынга)

11 октября, Понедельник

         Чаң-оол Дозур-оолович Ондар – уруглар чогаалчызы,  улус өөредилгезиниң тергиини, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Күш-ажылдың хоочуну.

     Ол 1931 чылдың октябрь 15-те Чөөн-Хемчиктиң Суг-Аксы суурунга малчын өг-бүлеге, беш кыстың аразынга чаңгыс оол болуп төрүттүнген.  Чаң-оол Ондар 1959 чылда Кызылдың башкы училищезин, 1967 чылда Кызылдың педагогика институдун, 1980 чылда партия обкомунуң чанында маркизм-ленинизмниң кежээки универсидедин  дооскан.

        Күш-ажылчы намдарын  1959 чылда  Ак-Даш ортумак школазынга эге класстарга башкылап  эгелээн. Оон  Хөр-Тайга, Кара-Чыраа школаларынга, 1968-1970 чылдарда Теве-Хая школазынга директорнуң өөредилге талазы-биле оралакчызы болуп,  1975 чылдан эгелээш,  Суг-Аксы ортумак школазынга төөгү  башкылап  ажылдаан. Бодунуң ындындан салым-чаяанныг

(уран-шевер, баяннаар) талантызы-биле чурук, ыры кичээлдерин база башкылап чораан.

1990 чылдан бээр амыдыралының сөөлгү чылдарынга чедир Сүт-Хөл кожууннуң өөредилге килдизинге методист башкы болуп ажылдаан.

        Ол школачы чылдарында-ла шүлүк бижип эгелээн, ооң баштайгы шүлүү  1959 чылда «Тываның аныяктары» солунга парлаттынган.   Ч.Д. Ондарның  шүлүктери республика солуннарынга,  Улуг-Хем альманагынга, «Дамырак»  чечен чогаал чыындызынга,  удаа-дараа парлаттынып үнгүлээн.

        1975 чылдан бээр  Сүт-Хөл кожууннуң «Хемчиктин чалгыглары» деп чечен чогаал каттыжыышкынының   эгелекчилеринин  бирээзи болуп, школага « Анай-Хаак» аттыг  чогаал бөлгүмүн тургузуп алгаш, аныяк, өзүп орар чогаалга сонуургалдыгларга арга-сүмезин берип,

 хөй чылдарда  удуртуп келген.

        Чогаадыкчы кывыышкын-биле шудургу ажылдап келгениниң түңнелинде «Дүжүт шөлү» деп баштайгы ному 1979 чылда чырыкче үнген.  Дараазында   «Каргыраа» (1987) деп ному парлаттынган.         «Кара-Белек» деп чечен чугааларының ному чырыкче үнүп четтикпээн.

 Шүлүктериниң кол угланыышкыны – чаштар делегейи, төрээн чуртунга  ынаа, бойдусту чарашсынып, камгалаары.

Чаң-оол Ондар Дозур-оолович тыва уруглар чогаалынга балалбас исти арттырып,  ону суртаалдаарынга, деткииринге улуг үлүг-хуузун киириштирип чораан.

       

Последние новости

15 октября, Пятница

Занятие со студентами сельскохозяйственного факультета ТывГУ: «Составление библиографических списков и описание источников»

Сотрудник информационно-библиографического отдела 14 октября провела для студентов сельскохозяйственного факультета ТывГУ с целью повышения библиографической грамотности занятие по основам библиотечно-библиографических знаний.

15 октября, Пятница

Встреча с представителем профессии сельскохозяйственного направления

В отделе производственной и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла встреча начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий Министерства сельского хозяйства РТ – Алимы Опан-ооловны Монгуш со студентами 4 курса Тувинского сельскохозяйственного техникума по специальности ветеринария.

14 октября, Четверг

"Төрээн черим - төөгүзү"

Министерство культуры РТ и Национальная библиотека им. А. С. Пушкина объявляют Республиканский конкурс среди учащихся старших классов и молодежи "Төрээн черим - төөгүзү".