НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

«Тыва чоннуӊ тоолчургу чугаалары»

7 ноября, Понедельник

Тываныӊ улустуӊ чогаалчызы А. А. Даржайныӊ саналы-биле, 2016 ч. тура, ноябрь 1-ни – Тыва дыл хүнү кылдыр Тыва Чазак доктаал ёзугаар шиитпирлээн.Тыва дыл хунуге уткуштур Национал ном саӊынга чурт-шинчилел номчулгалары болуп эрткен.

2022 чылРоссияның чоннарының культурлуг салгалының чылы. Ол дугайын  Россияныӊ Президентизи Владимир Путин  нациялар аразының харылзааларының талазы-биле чөвүлелдиң хуралынга демдеглээн. Ынчангаш бо чылын номчулгалар «Тыва чоннуӊ тоолчургу чугаалары» деп ат-биле эрткен.

Номчулгаларны Национал ном саӊыныӊ даргазыныӊ оралакчызы Айланма Кызыл-ооловна Аракчаа байырлыг сөс-биле ажыткаш, киржикчилерге үре-түӊнелдиг ажылдаарын күзээн.

Кожууннардан 20 ажыг илеткелчилер болгаш Кызылдыӊ А. Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл база башкы колледжиниӊ сургуулдары идепкейлиг киришкеннер. Номчулгаларга тоолчургу чугаалар, аас чогаалыныӊ аӊгы-аӊгы хевирлериниӊ дугайында солун, кижизидикчи уткалыг илеткелдер, дыӊнадыглар хөй  болган.

Киржикчилер ажыктыг, өөредиглиг номчулгалар эрткенинге өөрүп, четтиргенин илередип турганнар.

А С. Пушкин аттыг Национал ном саӊыныӊ удуртулгазы киржикчи бүрүзүнге сертификаттарны тывыскан. Киржикчилерни ниити чурукка тырттырар хемчег-биле номчулгалар доозулган.

Последние новости

2 декабря, Пятница

Күжүгет Антон Үержааевичиниң 65 харлаанынга

Күжүгет Антон Үержааевич – шүлүкчү, журналист, очулдурукчу.
Ол 1957 ч. декабрь 2-де Барыын-Хемчик кожууннуң, дааш-шимээнниг, улуг кара даштарлыг Алаш хемниң унунда, Чоргал-Аксы деп черге, малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Бичиизинден-не орлан-шоваа, эрес-кежээзи-биле малчын ада-иезинге дузалажып ѳскен.

2 декабря, Пятница

Санитарный день

Сегодня, 2 декабря, в Национальной библиотеке – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.

2 декабря, Пятница

29 ноября молодые библиотекари России делились своими практиками на Межрегиональном мастер-форуме «Библиотека и молодежь» в г. Красноярск

О чём мы думаем, когда мы слышим слова: «тихая охота», «стикерпак», «smartbot», «commix zone» «креативные индустрии» – скорее всего не о библиотеке, но оказывается все эти «странные», а для кого-то непонятные фразы можно успешно применять и в нашей работе.