НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Ном делгелгези "Сылдыс кызы"

16 марта, Четверг

Бистиӊ ном саӊында национал болгаш чурт-шинчилел чогаалыныӊ килдизинде Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ киржикчизи, эки турачы Доваадор Галина Тоӊмитовнаныӊ (Кыргыс Сынаа) 100 харлаан оюнга таварыштыр «Сылдыс кызы» деп номнар делгелгези салдынган.

Г. Т. Доваадор 1923 ч. март 15-те Эрзин кожууннуӊ Солчур деп черге тɵрүттүнген. Ачазы Кыргыс Тоӊмит 1921 ч. май 23-те Тарлашкын тулчуушкунунга балыглаткаш, чаӊгыс буттуг арткан кызыл партизан. Ол С. Токаныӊ «Араттыӊ сɵзү» деп чогаалыныӊ бир маадыры.

Г. Т. Доваадор 1941 ч. май айда Самагалдайныӊ 7 чыл школазын кончуг эки демдектерлиг дооскан. Ада-чурттуӊ Улуг дайыны эгелей бээрге, ополчен шерииниӊ салбыр даргазынга томуйлаткан. 1943 ч. эки турачы болуп, фронтуже чоруткан. Тыва эки турачыларныӊ аъттыг шериг эскадронунуӊ кезээнге, Украинаны хостаар талазы-биле дайынчы хɵделиишкиннерге эрес-дидим киришкен.

Дайын соонда Г. Т. Доваадор республиканыӊ социал-экономиктиг хɵгжүлдезинге улуг үлүүн киирип, шаӊнал-макталдыг ажылдаан.

Тɵрээн чурттуӊ мурнунга ачы-хавыяалары дээш Тыва Арат Республиканыӊ ордени, Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ орденнериниӊ I-ги болгаш II-ги чергелери, 10 аӊгы медальдар-биле шаӊнаткан.

Г. Т. Доваадор чырыткылыг улуг амыдыралды чурттап эрткен. Каяа-даа ажылдап тургаш, Г. Тонмитовна даандырган херээ дээш харыысалгалыг, кижилер-биле чугаалажып билир чоруу-биле ол ылгалып чораан.

Г. Т. Доваадор аныяктарга тɵлептиг, кижизиг үлегер-чижээн кɵргүзүп, чагыг-сүмезин берип чораан тыва эки турачы.

Последние новости

23 марта, Четверг

К 90-летию книги П. Маслова «Конец Урянхая»

22 марта в Кызылском колледже искусств им. А. Б. Чыргал-оола для обучающихся библиотечного отделения проведен библиографический обзор книги П. П. Маслова «Конец Урянхая» (книга, получившая премию на всесоюзном конкурсе художественных очерков).