НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Баштайгы тыва профессор, тыва дылдың камгалакчызы, кадагалакчызы Шулуу Чыргал-оолович Саттың 95 харлаан юбилейинге

15 сентября, Среда

Сентябрь 15-те баштайгы тыва профессор, дыл эртемдени, филология эртемнериниң доктору Шулуу Чыргал-оолович Сат 95 харлаар турган.

Ол баштайгы тыва эртем ажылдакчыларының аразында база бир көскү, эң-не билдингир кижилерниң бирээзи. Тыва чоннуң үндезин культуразының дөзү болур төрээн дылывыстың кол шинчилекчизи, ооң сайзыралынга база Тывавыстың аңгы-аңгы булуңнарынга тыва дыл эртемин башкылаар кадрларны белеткээринге шылгараңгай үлүүн киирип чораан, хүндүткелдиг башкы.

Дыка хөй эртемденнер, чогаалчылар, биҗикчилер, башкылар Шулуу Чыргал-оолович Сатты чылыы-биле сактып, аңаа мөгейип, улуг сүмелекчивис, башкывыс дижип, чоруурлары кайы көвей.

Ш. Ч. Сат бүгү чуртталгазының эрткен оруктарында бодунуң ажылынга карак кызыл бердинген болгаш бурунгаар көрүҗү-биле күзел-соруун хүн бүрүде боттандырып, сургуулдарынга, башкыларынга, чонунга төрээн дылынга, национал культуразынга ынакшылды, камныг хамаарылганы, хүндүткелдиг болурун суртаалдап, кижизидип чораан. Ол өзүп орар салгалдың аразынга төрээн тыва дылывысты нептередиринге улуг үлүг-хуузун киирип, «Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш» солуннарынга «Төрээн дылың өөрен» деп аттыг арынга тыва дыл болгаш чугаа культуразының кичээлдерин билдилии-биле берип турган. Чижээ: «Тыва дылдың арыг болурунуң дугайында», «Тыва дылың камна», «Чугааңар культуразын бедидиңер!»  дээш оон-даа өске ажыктыг, өөредиглиг материалдарны удаа-дараа чырыдып турган.

Ол тыва филология, ылаңгыя лексикография, грамматика, диалектология талазы-биле улуг эртемден чораан. Шулуу Ч. С. эртем ажылынга 200 ажыг шинчилел ажылдарын арттырган. Башкывыстың биҗээн эртем аҗылдарын, ылаңгыя өөредилге номнарын  амдыгаа чедир аҗыглап, өөренип турарывыс ооң чырык угааннының, үре-түңнелдиг аҗылының херечизи.   

Шулуу Чыгал-оолович Сат РСФСР-ниң эртеминиң алдарлыг аҗылдакчызы, Тыва АССР-ниң школазының алдарлыг башкызы деп хүндүлүг аттарның, Н. К. Крупская аттыг медальдың, Улус өөредилгезиниң тергиини деп хөрек демдээниң эдилекчизи чораан.

   

Последние новости

15 октября, Пятница

Занятие со студентами сельскохозяйственного факультета ТывГУ: «Составление библиографических списков и описание источников»

Сотрудник информационно-библиографического отдела 14 октября провела для студентов сельскохозяйственного факультета ТывГУ с целью повышения библиографической грамотности занятие по основам библиотечно-библиографических знаний.

15 октября, Пятница

Встреча с представителем профессии сельскохозяйственного направления

В отделе производственной и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла встреча начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий Министерства сельского хозяйства РТ – Алимы Опан-ооловны Монгуш со студентами 4 курса Тувинского сельскохозяйственного техникума по специальности ветеринария.

14 октября, Четверг

"Төрээн черим - төөгүзү"

Министерство культуры РТ и Национальная библиотека им. А. С. Пушкина объявляют Республиканский конкурс среди учащихся старших классов и молодежи "Төрээн черим - төөгүзү".